آناتومی بدن انسان
بدن سازی - عضلات بدن

نویسنده / منبع : laufen. Blv Dr. Thomas Wessinghage Physical Education and Sciences (KHAJAVI)


 • عضله ذوذنقه: عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است.
 • عضله جناغی   چنبری   پستانی(دوسر): عضله بزرگی است که در  دو طرف ناحیه گردن قرار گرفته و در مواقعی که سر را بطرف مخالف بچرخانیم  قابل لمس است.
 • استخوان ترقوه،استخوان چنبر
 • عضله دالی، دلتوئید
 • عضله سه سر بازوئی
 • عضله بازوئی قدامی: در بخش قدامی آرنج قرار دارد و وقتی که حرکت خم شدن آرنج با مقاومتی روبه رو باشد،در ناحیه بیرونی عضله دو سر قابل لمس میباشد و چون در زیر عضله دو سر قرار دارد لمس کردن آن در حالت عادی مشکل است.
 • عضله دو سر بازویی. سر کوتاه
 • عضله دو سر بازویی. سر دراز
 • عضله بازویی زند اعلائی: این عضله در ناحیه قدامی و خارجی زند زبرین قرار دارد .عضله ای است سطحی که با خم کردن آرنج و بالا نگهداشتن شست دست ،در روی ساعد قابل لمس است. عضله برون گرداننده دراز(بازوئی زند اعلائی).
 • عضله سینه ای بزرگ: عضله بزرگی است که در جلوی قفسه سینه در قسمت سطحی طوری قراردارد که بخوبی قابل لمس است و رویت میشود و به دوبخش جناغی و تر قوه ای تقسیم می شود.
 • عضله گرد بزرگ: عضله کلفتی که در سطح بخش خلفی و پائین استخوان کتف قرار گرذفته و قابل لمس است.
 • عضله پشتی بزرگ: ،عضله بسیار پهنی است که در قسمت پائین پشت قرار دارد و قابل لمس است. فقط قسمت بالائی آن توسط چهار عضله ذوذنقه پوشیده شده است.
 • عضله دندانه ای بزرگ(دندانه قدامی): این عضله در زیر استخوان کتف قرار گرفته و بر روی دندانه ها کشیده میشود بطوری که به زیر عضله سینه ای بزرگ میرسد. لبه های این عضله با موقعیت چسبندگی آن بر روی دنده ها دنده ای شکل است.
 • عضله  مایل شکمی خارجی: عضله دندانه ای خلفی تحتانی.
 • عضله راست شکمی: سطحی ترین عضله ناحیه شکم است و بین جناغ و استخوان عانه  قابل لمس است.
 • ستیغ: چین غشای داخلی میتو کندری ها.تیغه....
 • رباط ناحیه مغبنی،(کشاله ران): ناحیه ای  که در بخش قدامی مفصل ران واقع شده است.رباط قدرتی
 • عضله کشنده پهن نیام: عضله کوچکی است که به طور سطحی در بخش قدامی ،خارجی و بالای ران قرار دارد و در قسمت بیرونی عضله خیاطه زمانی که استخوان ران دارای فلکشن و چرخش خارجی میباشد، قابل لمس است.
 • ماهیچه خارجی ران
 • راست رانی،عضله مستقیم رانی ،عضله راست قدامی: در سطح راست قدامی ران قرار گرفته و بین دو مفصل ران و زانو قابل لمس است.
 • عضله پهن داخلی
 • سرینی میانی : بخشی از این عضله در زیرعضله سرینی بزرگ قرار دارد،عضله ای سطحی است که در پائین تاج خاصره ای قرار گرفته و در هنگامی که پا را دور میکنیم در همان محل قابل لمس است.
 • سرینی بزرگ : بزرگترین عضله ناحیه باسن است که در بخش خلفی مفصل ران قابل لمس و مشاهده می باشد.
 • عضله سوئز خاصره ای، پسواس خاصره
 • عضله شانه ای: عضله ای کوتاه و کلفت که در بالای عضله نزدیک کننده دراز و به موازات آن قرار دارد و قابل لمس نیست.
 • عضله نزدیک کننده دراز: این عضله در بخش داخلی ران ،نسبت به عضله شانه ای قرار گرفته است و قابل لمس میباشد.
 • عضله راست داخلی: عضله باریک و بلندی استکه بطور سطحی در ناحیه داخلی ران قرار گرفته است ولی لمس کردن آن مشکل است. نازک رانی.
 • عضله خیاطه
 • کشکک، کاسه زانو، استخوان کشکک
 • عضله نزدیک کننده بزرگ: بزرگترین عضله از گروه نزدیک کننده ها است و در بخش میانی ران قرار دارد و لمس کردن آن مشکل است زیرا توسط عضلات مختلف پوشیده شده است.
 • عضله نیم وتری: عضله نیمه وتری، از گروه عضلات همسترینگ است که در ناحیه سطحی و خلفی و داخلی استخوان ران قرار گرفته است.
 • عضله نیم غشائی: یکی دیگر از عضلات همسترینگ میباشد که در بخش خلفی ران قرار گرفته است.
 • عضله ساقی قدامی. عضله درشت نئی قدامی. ساقی قدامی: در بخش قدامی ساق پا قرار گرفته و در قسمت خارجی استخوان درشت نی قابل لمس است و چنانچه پنجه پا حالت دورسی فلکشن(به بیرون) واینورشن(به داخل) داشته باشد، لمس کردن آن بهتر صورت خواهد گرفت.
 • عضله نازک نی کوتاه: این عضله در بخش خارجی ساق پا قرار دارد و تاندون آن در بالای قوزک خارجی  یا موقعی که حرکت اورشن – انجام میشود،به خوبی قابل لمس است.دراز پشت ساقی
 • عضله نازک نی کوتاه: کوچکتر و کوتاهتر از نازک نی بلنداست و در زیر آن قرار دارد و قابل لمس نیست.
 • باز کننده دراز انگشتان پا، عضله باز کننده طویل انگشتان پا: این عضله در بخش قدامی و خارجی ناحیه ساق پا قرار گرفته ودر بخشی که تاندون آن به چهار قسمت تقسیم میشود،قابل لمس است.عضله باز کننده دراز انگشتان.
 • عضله نعلی: این عضله زیرعضله دو قلو قرار گرفته است.
 • عضله دو قلو(کناری): عضله بزرگ و سطحی است که در ناحیه بخش خلفی ساق پا در زیر زانو  به پائین  قابل لمس و رویت است .گاسترو کنیموس
 • ضله دو قلو (داخلی): عضله بزرگ و سطحی است که در ناحیه بخش خلفی ساق پا در زیر زانو  به پائین  قابل لمس و رویت است .
 • عضله ساقی خلفی: در بخش خلفی ساق پا به طور عمقی قرار گرفته و قابل لمس نیست.درشت نی خلفی
 • باز کننده دراز شست پا: در بین عضله باز کننده انگشتان و ساقی قدامی و در قسمت پائین ساق پا قرار گرفته است و تاندون آن در هنگام هایپراکستنشن(باز کردن بیش از حد؟) مفصل شست پا با استخوان کف پا قابل لمس است.
 • استخوان درشت نی
 • استخوان نازک نی
 • وتر بزرگ پاشنه ای. وتر آشیل
 • عضلات خم کننده دراز انگشتان، تا کننده دراز انگشتان پا: بطور عمقی در ناحیه خلفی پا قرار دارد و قابل لمس نیست.
 •